Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tuotteet ja palvelut

Palveluverkon rakentamisohjelma

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Prosessin lopputuloksena syntyy hoiva- ja hyvinvointiyritysten liiketoimintaverkko, joka pystyy tuottamaan  kokonaispalvelua tilaajan määrittämien laatu-, tuottavuus- ja muiden kriteerien mukaan.

Ostajan (esimerkiksi kunnan) hankintaprosessi helpottuu ja kokonaiskustannukset alenevat.

Liiketoimintaverkko muodostaa kilpailukykyisen, asiakasläheisen, joustavan sekä tarveperusteisesti kehittyvän vaihtoehdon suurille alan toimijoille.

Prosessin kuluessa avoimuus ja luottamus kasvavat ja saadaan rakennettua tiivis vuorovaikutus. Nämä ovat tärkeitä verkon toiminnan menestystekijöitä.

Palveluverkkoon luodaan selkeä liiketoimintaosaaminen, laadun hallinta ja hyvän asiakaspalvelun toteutus, tietotekniikan ja muun teknologian hyödyntäminen, tehokas toiminnanohjaus sekä yhteydet tarpeellisiin sidosryhmiin.

Kenelle, kohderyhmä

Veturiyritykset, hoiva- ja hyvinvointialan pienyritykset, palvelujen ostajatahot (esimerkiksi kunnat)

Toteutustapa ja aikataulu

Jokainen verkon rakentamisohjelma tarkennetaan valmiitten pohjien avulla erikseen ja rahoitus haetaan tapauskohtaisesti. 

Koko prosessin kesto vaihtelee sovitusta laajuudesta ja osanottajien aloitusvalmiudesta riippuen 1 vuodesta 2.5 vuoteen. 

Toteutus koostuu työpajoista, valmennuksista sekä yhteisen ICT-työalustan avulla rakennettavan toimintajärjestelmän työstämisestä asiantuntijoiden avustuksella.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Palveluverkon rakentamisen esiselvitys

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa hoiva-ja hyvinvointialan yrittäjien yhteistyön ja verkottumisen mahdollisuuksia. 
Toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamisen lisääntymistä voidaan tutkimusten mukaan edistää huomattavasti verkottumisen avulla.

Kenelle, kohderyhmä

Veturiyritykset, hoiva-ja hyvinvointialan pienyritykset, palvelujen ostajatahot kuten kunnat

Toteutustapa ja aikataulu

Esiselvityksen kesto vaihtelee 4-8 päivän välillä aluekohtaisesti.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Verkoston Kuntokartoitus

Julkaistu 11.08.2015

Mitä hyötyä

Verkoston Kuntokartoitus on työkalu ja prosessi, jolla selvitetään yritysten ja organisaatioiden lähtötaso yhteistoimintaan ja verkottumiseen. Kartoitus kattaa verkoston toiminnan kaikki oleelliset osa- alueet ja ottaa huomioon kaikkien osapuolien näkemykset. Näin verkoston rakentaminen helpottuu ja kehitystoimet voidaan yhteiseen näkemykseen perustuen kohdistaa oleellisiin asioihin. Osallistujien ymmärrys verkostotoiminnan lainalaisuuksista ja pullonkauloista lisääntyy ja yhdentyy prosessin myötä.

 

Kenelle tarkoitettu

Verkostovalmiuskartoitus sopii kaikkien toimialojen organisaatioille (yritykset, julkinen sektori, kolmas sektori), jotka suunnittelevat yhteistyötä ja tiiviimpää verkottumista. Se sopii yhtälailla verkostojen vetureille sekä jäsenille.

 

Ajankäyttö ja hinta

Selvitykseen osallistuvien asiakasorganisaation henkilöiden ajankäyttö muodostuu käynnistystilaisuudesta, kyselyyn vastaamisesta ja tulosten hyödyntämistilaisuudesta.

Koko paketin hinta on 2 850 euroa. (+ alv 24 %).

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Verkostovalmennusohjelma

Julkaistu 11.08.2015

KUMPPANUUS JA VERKOSTOITUMINEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

Tavoitteet, hyödyt

Kokonaiskuva verkostoajattelun, -teorian ja – käytäntöjen kehityksestä. Miten verkostoituminen hyödyttää omaa (liike-) toimintaa. Esimerkkien ja omaan organisaatioon sovelletun välityön avulla syntyy osanottajille verkostoitumissuunnitelma

Kenelle, kohderyhmä

Henkilöt, yritykset ja organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita verkostoitumisesta, näkevät siinä mahdollisuuden oman toiminnan, yrityksen tai yhteisön kannalta sekä haluavat kehittää verkostoitumistaan.

Toteutustapa ja aikataulu

Ohjelman vaatima ajankäyttö on 2 valmennuspäivää. Välitöiden arviointi a’ 2 h. 
Opitaan työtä tekemällä eli ideana on yhteisen koulutusjakson oppien soveltaminen kunkin arkeen yksinkertaisten työkalujen avulla. 

Välitehtävien ohjannasta sovitaan erikseen. Prosessissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. 

Ohjelman toteutusaika 1-2 kuukautta riippuen osallistujien mahdollisuudesta välityön suorittamiseen

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Verkostojen johtamisvalmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt:

 • antaa osanottajille kokonaisnäkemys verkoston rakentamisesta, toiminnasta, johtamisesta, arvioinnista, kehittämisestä ja muutoksesta
 • parantaa osanottajien verkostojen elinkelpoisuutta ja onnistumisedellytyksiä
 • antaa osanottajille työkaluja verkostojen johtamiseen ja sen eri osa-alueiden hallintaan
 • toimia oppimisfoorumina ja – prosessina, jossa osanottajat kokeneiden valmentajien myötävaikutuksella lisäävät kykyään verkostotoiminnassa
 • rakentaa verkosto-osaajien ”heimo” Suomeen sekä sille jatkuva vuorovaikutusjärjestelmä
 • rakentaa verkostojohtamisen työkalu- ja tietopankkia vertailutietoineen

Kenelle, kohderyhmä:

 • toimivien verkostojen avainhenkilöt ja vetäjät -suunnitteilla ja aloitusvaiheessa olevien verkostojen avainhenkilöt ja vetäjät
 • vaikuttajasidosryhmien toimijat (kehitysyhtiöt, elinkeinoasiamiehet, yms.)
 • suuryritysten verkostoyhteyshenkilöt
 • kuntien ja kaupunkien seutuyhteistyöhenkilöt

Toteutustapa ja aikataulu: 

 • kesto 8 -12 kuukautta; 5-7 työseminaaria, pituus 1-2 päivää
 • välillä yksilö- ja ryhmätöitä; ohjaavaa konsultointia toimiville verkostoille, kehitysrengastoiminta
 • materiaalina: pLV-työkirja, siihen liittyvä muu aineisto, monisteet, osanottajien verkostojen ”toimivuusanalyysit”, lukupaketit ja esimerkkien kautta oppiminen, caset/onnistumiset ja epäonnistumiset
 • valmentajina Suomen johtavat verkostoasiantuntijat

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Kunnan verkostostrategia-valmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen, verkosto-osaamisen parantaminen kiinteänä osana toimintaa, palvelu- ja kilpailukyvyn kohottaminen, kustannus-tehokkuuden parantaminen, vetovoiman lisääminen sekä ja osaamispääoman kartuttaminen verkos-toitumisen avulla. Ymmärrys verkostoitumisen toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä. Kokonaiskuva kunnan verkostosuhteista.

Kenelle, kohderyhmä

Kunnille ja organisaatioille (yritykset, julkinen sektori), joilla on suuri määrä verkostosuhteita tai joille verkostoituminen on strategisesti tärkeää. Kevennetty versio pienemmälle kunnalle, joka rakentaa toimintansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 4 - 8 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta. Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä kunnan johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on kunnan koosta riippuen 1 – 2 kuukautta.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Yrityksen verkostostrategiavalmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen, yrityksen verkostoosaamisen parantaminen kiinteänä osana liiketoimintaa, kilpailukyvyn kohottaminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla.

Ymmärrys verkostoitumisen liiketoimintahyödyistä. Kokonaiskuva yrityksen verkostosuhteista.

Kenelle, kohderyhmä

Organisaatioille (yritykset, julkinen sektori), joilla on suuri määrä verkostosuhteita tai joille verkostoituminen on strategisesti tärkeää. Kevennetty versio pienemmälle yritykselle, joka rakentaa liiketoimintansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 4 - 8 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta.

Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä yrityksen johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja.

Analyysin kestoaika on yrityksen koosta riippuen 1 – 2 kuukautta.

 

Tilaaminen

 Ota yhteyttä

Lue lisää »

Verkoston analyysi ja kehittämisohjelma

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkoston toiminnan tehostaminen. Kokonaiskuva verkoston tilanteesta. Verkoston olennaisimpien kehittämistarpeiden selvitys ja kehittämistoimenpiteiden käynnistys. Verkoston jäsenten sitoutuminen kehittämiseen.

Kenelle, kohderyhmä

Yritysverkostot, joissa on ongelmia, yhteistyö ei toimi, tavoitteita ei saavuteta, nykyinen toiminta ei riitä, mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön olisi jne. Verkoston jäsenten piirissä tunnistetaan 
tarve selvittää, mistä ”kenkä puristaa”, mitä on tehtävä

Toteutustapa ja aikataulu

Kehittämisen vaatima ajankäyttö on 5 -10 konsultointipäivää, riippuen lähinnä verkoston jäsenten lukumäärästä. Analyysi ja kehittäminen toteutetaan tiiviinä yhteistyönä verkoston jäsenten ja Verkostokonsulttien toimesta.

Prosessissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Työn toteutusaika on verkon koosta riippuen 6 – 8 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Yrityksen verkostoanalyysi

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Kokonaiskuva yrityksen verkostosuhteista. Kilpailukyvyn kohottaminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla, verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen kiinteänä osana yrityksen liiketoimintaa, yrityksen verkosto-osaamisen parantaminen. 
Ymmärrys verkostoitumisen liiketoimintahyödyistä.

 

Kenelle, kohderyhmä

Pk-yritykselle, joka haluaa parantaa kilpailukykyään ja rakentaa liiketoimintaansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

 

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 1 - 4 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta. Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä yrityksen johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on yrityksen koosta riippuen 1 pv – 2 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Kunnan verkostoanalyysi

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Kokonaiskuva kunnan verkostosuhteista. Palvelukyvyn kohottaminen, vetovoiman lisääminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla, verkostosuhteiden parempi suunnittelu, 
rakentaminen, hallinta ja kehittäminen kiinteänä osana kunnan toimintaa, verkosto-osaamisen parantaminen. Ymmärrys verkostoitumisen aikaansaamista hyödyistä.

 

Kenelle, kohderyhmä

Kunnalle tai muulle yhteisölle, joka haluaa parantaa toimintakykyään ja rakentaa toimintaansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

 

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 1 - 4 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä kunnan johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on kunnan koosta riippuen 1 pv – 2 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Verkon liiketoimintasuunnitelma

Julkaistu 11.08.2015

Valmennus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet, hyödyt

Kokoaa yhteen verkon liikeidean ja toiminnan päälinjat. Kertoo kaikille asianomaisille (verkon yrityksille, niiden henkilöstölle sekä valituille tärkeimmille sidosryhmille) yhdenmukaisesti verkon tulevasta toiminnasta: mitä, miksi, milloin, kuka ja miten. Verkon jäsenten sitoutuminen.

 

Kenelle, kohderyhmä

Liiketoimintasuunnitelman laatimisen runkoa voidaan käyttää soveltaen sekä aloittavan että jo toimivan verkon liikeidean ja toiminnan kuvaamiseen.

 

Toteutustapa ja aikataulu

Kehittämisen vaatima ajankäyttö on 5 -15 konsultointipäivää, riippuen lähinnä verkon jäsenten lukumäärästä. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan tiiviinä yhteistyönä verkon jäsenten ja Verkostokonsulttien toimesta. Prosessissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Työn toteutusaika on verkon koosta riippuen 8 – 10 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Lue lisää »

Tutustu kumppaneidemme asiantuntemukseen klikkaamalla auki vastaavat esittäytymiskuvaukset.

 

Petri SipiläPetri Sipilä

Petri Sipilä

Verkostoasiantuntija, DI, MQ
p. 045 670 8810
esittäytymiskuvaus (PDF)

www.spp-finland.fi

 

Jussi MoisioJussi Moisio

Jussi Moisio

Verkostoasiantuntija, DI
p. 050 041 2619
esittäytymiskuvaus (PDF)

www.qualitas-fennica.fi 

 

Upi HeinonenUpi Heinonen

Upi Heinonen

Verkostoasiantuntija, ekonomi
p. 050 599 6669
esittäytymiskuvaus (PDF)

 www.spp-finland.fi

 

Ari-Matti ToivonenAri-Matti Toivonen

Ari-Matti Toivonen

Verkostoasiantuntija
p. 0500 641 512

esittäytymiskuvaus (PDF)

 

Hannu HukkanenHannu Hukkanen

Hannu Hukkanen

Verkostoasiantuntija
p. 040 482 2899

esittäytymiskuvaus (PDF)

www.spp-finland.fi

 

Jack NymanJack Nyman

Jack Nyman

Verkostoasiantuntija
p. 040 552 0185

esittäytymiskuvaus (PDF)

 

Teemu KirjavainenTeemu Kirjavainen

Teemu Kirjavainen

Tekninen asiantuntija
p. 044 325 7749

esittäytymiskuvaus (PDF)

 

 

Yhteydenotto

Petri Sipilä

Puhelin  045 6708810

Sähköposti  petri.sipila[at]spp-finland.fi

tai alla olevalla lomakkeella.

Lomakkeen kentät, joissa on * merkki, ovat pakollisia täyttää.

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus